ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ดังนี้

1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557

2) ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2557

3) ได้รับรางวัลชมเชย   การประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น ระดับภาค ปี 2558

ดาวโหลด แผ่นพับศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 704 times, 1 visits today)