ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ดังนี้

1) ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับอำเภอ ปี 2560

2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2560

ดาวน์โหลด แผ่นพับศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 585 times, 1 visits today)