ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ดังนี้

1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2559

2) ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2559

ดาวน์โหลด แผ่นพับศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 142 times, 1 visits today)