ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ดังนี้

1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558

2) ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2558

ดาวน์โหลด แผ่นพับศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 191 times, 1 visits today)