โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอนาหมื่น

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีประสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาหมื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง กรมิกา สิทธิโน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.นาทะนุง และ ต.เมืองลี

นางสาวกัญญาภัทร ณ น่าน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ผู้ปรสานงานกองทุนหมู่บ้าน

นางธิษติยา ติยะวงค์

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 508 times, 1 visits today)