โครงสร้างบุคลากร

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีประสม

พัฒนาการอำเภอนาหมื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง กรมิกา สิทธิโน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ปิงหลวง และ ต.บ่อแก้ว

นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.เมืองลี และ ต.นาทะนุง

เจ้าหน้าที่ผู้ปรสานงานกองทุนหมู่บ้าน

นางธิษติยา ติยะวงค์

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 625 times, 1 visits today)