เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” Kick off

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นพต. ร่วมกันจัดสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” Kick off เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะดำเนินกิจกรรม Kick off ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ แปลงนางปิยะธิดา แก้วกัน บ้านป่าเป้า ต.บ่อแก้ว สพอ.นาหมื่นรายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)