ตรวจสอบแปลงที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล “

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีประสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยทีมงานได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล ” ในพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ภัยแล้งลุ่มน้ำน่าน ปี 2564 และได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแปลงที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ บ้านไก่เถื่อน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 10 times, 1 visits today)