@อำเภอนาหมื่น@ การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ.2562 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ทั้ง 4 ตำบล ดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายอำเภอนาหมื่น 4 ตำบล จำนวน 24 ครัวเรือน

(Visited 347 times, 1 visits today)