ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ของนายสุวิทย์ วิชายะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ของนางปิยธิดา แก้วกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ของนายโชคดี ฟูบินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

รายงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด