Way of life อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) ในระดับหมู่บ้าน / ชุมชน

(Visited 76 times, 1 visits today)