ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนุพงศ์ นาจรัส

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอน้ำปาด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน