โครงสร้างบุคคลากร

ทองจันทร์ แก้วเพิ่ม

พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว

ไพลิน ช่วยพยุง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ศิริพงษ์ นาคสำราญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อัฉราพร เดชค้ำ

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.

นภัทรภร มาเขียว

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

พิทยาภรณ์ กลั้นกลาง

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

อรณิช จันสีดา

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

หนึ่งฤทัย อินสังข์

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

สุภาวดี คำยัง

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ปาฏิหารย์ คำอ่อน

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

เบ็ญจวรรณ สูงภิลัย

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

นภัสวรรณ คำภีร์

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

วารุณี อำคาหล้า

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 828 times, 2 visits today)