ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1

เข้าชม 2 ครั้ง

#พช.น้ำหนาว ; ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1

📝วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายทองจันทร์  แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว มอบหมายให้นางสาวไพลิน  ช่วยพยุง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายศิริพงษ์  นาคสำราญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการประสานงานผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1 จำนวน 25 คน  ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  มีการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนชุมเพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล และแหล่งทุนชุมชน พร้อมร่วมประเมินศักยภาพกองทุนชุมชน

ผลจากการดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic เพื่อประเมินศักยภาพกองทุนชุมชน ปรากฏว่าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1 ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด ถือว่าเป็นกองทุนชุมชนที่มีผลการดำเนินงานระดับที่ 3 (ดี) และทำให้คณะกรรมการและสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มฯมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1 ให้เป็นกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว

(#)มท.สร้างสุข (Happy  Creation) กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 2 times, 1 visits today)