ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอน้ำเกลี้ยง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษมีประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 อัตรา รวมทั้งสิ้น 18 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.sisaket.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย”

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ