สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น

จังหวัดอุบลราชธานี

นายไทย สีสิทธิ์

พัฒนาการอำเภอน้ำขุ่น

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน