สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น

จังหวัดอุบลราชธานี

นายผู้อำนวยการ พัฒนาชุมชน

พัฒนาการอำเภอเมือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน