วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

เป้าหมาย

ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง

๒. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้

๓. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการท้างานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑ สร้างสรรค์ชุมชน ให้พึ่งตนเองได้

๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากให้ขยายตัว

๓ เสริมสร้างทุนชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

๔ เสริมสร้างองค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 265 times, 1 visits today)