โครงสร้างบุคคลากร

นายสมยศ แน่นศรี     พัฒนาการอำเภอนากลาง

 

นายกันตภณ  โพธิ์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวสุจินันท์   อินทะสร้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนายการ

นายธนวัฒน์   สุรเสียง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

นางสาววรรณทิชา    ลีชมรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

(Visited 715 times, 1 visits today)