หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0019/ว70 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสมาชิกที่เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

(09/07/2563)