หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0019/ว7673 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและลายขอพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

(12/11/2564)

หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0019/ว7590 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง โครงการประกวดกิจกรรม “มหัศจรรย์ โคก หนอง นา@กาฬสินธุ์” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(11/11/2564)

หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0019/ว7589 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลและจัดทำพิกัดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(11/11/2564)

หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0019/ว7337 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการในระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและกำหนดตำแหน่งพิกัดแปลงที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(19/10/2564)

หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0019/ว5198 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(17/08/2563)