ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับรูปแบบแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ 15 ไร่

(05/05/2564)

หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0019(อกส.จ.)/ว4145 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

(21/06/2563)