ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

ท้องที่อำเภอนาคูเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเขาวง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาคู ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน จนกระทั่งในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนาคู โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอนาคูแบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. นาคู (Na Khu)                           14   หมู่บ้าน
 2. สายนาวัง (Sai Na Wang)           8   หมู่บ้าน
 3. โนนนาจาน (Non Na Chan)       9   หมู่บ้าน
 4. บ่อแก้ว (Bo Kaeo)                      14   หมู่บ้าน
 5. ภูแล่นช้าง (Phu Laen Chang)  10   หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอนาคูประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาคู ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาคู
 • เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูแล่นช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคู (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาคู)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสายนาวังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนนาจานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้วทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

 • สนามบินเสรีไทย สนามบินลับเมืองนาคู
 • อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน
 • น้ำตกผานางคอย
 • วนอุทยานภูแฝก
(Visited 1,710 times, 1 visits today)