การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาคู

วันที่ 26 สิงหาคม 2565
        – เวลา 09.00 น. นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย พัฒนาการอำเภอนาคู และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาคู ครั้งที่ 6/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ โดยมีนายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอนาคู เป็นประธานในการประชุมฯ
        ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
        ทั้งนี้ การประชุมฯ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
สถานีข่าว สพอ.นาคู รายงาน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึงตนเองได้ภายใน ปี 2565 : ChangeForGood
(Visited 12 times, 1 visits today)