โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กิจกรรม : นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู ดำเนินงานตามโครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กิจกรรม : นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ
        วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
นายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอนาคู มอบหมายให้ นางสาวคิราณัฏฐ์ ชมภูบุตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอนาคู เป็นประธานเปิดการประชุมรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ประจำปี 2565 โดยมี นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย พัฒนาการอำเภอนาคู เป็นผู้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ต่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ เพื่อให้ผู้บริหารระดับอำเภอได้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
        ทั้งนี้ การประชุมฯ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
สถานีข่าว สพอ.นาคู รายงาน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึงตนเองได้ภายใน ปี 2565 : ChangeForGood
(Visited 13 times, 1 visits today)