กิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาคูเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
     – เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู นำโดย นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย พัฒนาการอำเภอนาคู ดำเนินการเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาคูเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) นายอำนาจ วิลาศรี เลขที่ 58 บ้านกุดตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอนาคู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมีนางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย พัฒนาการอำเภอนาคู เป็นผู้กล่าวรายงาน
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการประจำอำเภอนาคู นายก/ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง ผู้นำชุมชนในตำบลสายนาวัง กลุ่ม/องค์กร ผู้นำ อช. อำเภอนาคู ครัวเรือน โคก หนอง นา พช. และประชาชนในชุมชนตำบลสายนาวัง จำนวน 50 คน
     กิจกรรม ได้แก่
     1. พิธีเปิดกรวยและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     2. เปิดป้าย “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”
     3. กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก “โคก หนอง นา นาคู แก้จนด้วยใจ ไปด้วยกัน” ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายประเภทพัฒนาได้ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 ครัวเรือน ได้แก่
         1) นางสีพา ไพบูลย์ บ้านนากระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
         2) นางสุภาพ พานสงวน บ้านนากระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
         3) นางแทน ทุมกิ่ง บ้านนากระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
         4) นางแส ชมพูสิงห์ บ้านกุดตาใกล้พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
         5) นายช้อน เพ็ชรไชย บ้านนากระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
         6) นายบรรเล็ง สีโนรักษ์ บ้านกุดตาใกล้พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
         7) นายบุญส่ง สีไพร บ้านจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
         8) นายเลิก วิลาศรี บ้านกุดตาใกล้พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
         9) นายเสวิด วิลาศรี บ้านกุดตาใกล้พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
     4. กิจกรรมปลูกต้นไม้
     5. การเยี่ยมชม “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”
     ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) นายอำนาจ วิลาศรี ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
     #CDD#กรมการพัฒนาชุมชน
     สถานีข่าว สพอ.นาคู รายงาน
     เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึงตนเองได้ภายในปี 2565 : ChangeForGood
(Visited 24 times, 1 visits today)