โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565
     – เวลา 08.30 น. นางสาววิไลวรรณ  แสนสร้อย พัฒนาการอำเภอนาคู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ พร้อมด้วย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอนาคู เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า และนำเด็กกลุ่มเป้าหมายเข้ารับมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ
     ในการนี้ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวพชรนันทร์ จันทึก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฯ
     กิจกรรม ประกอบด้วย
     1. ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     2. ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
     3. กล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันของชาติ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
     4. พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     5. มอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท
     6. มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
     7. มอบพันธุ์ปลาของสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50,000 ตัว
         (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชน รับมอบ 10 ถุง)
     8. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
     9. มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะยากลำบากของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 ราย ๆ 2,000 บาท
     10. มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 60 ชุด
     11. ประธานและคณะพบปะให้กำลังใจหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่นำกิจกรรมมาให้บริการประชาชน
     12. ประธานและคณะประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และรับฟังสรุปสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่อำเภอนาคู
     13. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกช่วยเหลือราษฎรตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จำนวน 2 ครัวเรือน
     ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
(Visited 11 times, 1 visits today)