โครงการ “ประเมินและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2565”

วันที่ 9 มีนาคม 2565

– เวลา 09.30 น. นายนฤนาท   เมืองแสน นายอำเภอนาคู

มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู นำโดย นางสาววิไลวรรณ  แสนสร้อย พัฒนาการอำเภอนาคู ร่วมกับ คณะทำงานเตรียมความพร้อมการประเมินและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ตามโครงการ “ประเมินและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2565”

โดย เกณฑ์การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี โดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนและต้องปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ 2 มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

ตัวชี้วัดที่ 3 มีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดที่ 4 มีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 5 มีโครงการ/กิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน

ณ ศาลาประชาคมบ้านจาน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

#CDD#กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeForGood

@สถานีข่าว สพอ.นาคู รายงาน

@เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึงตนเองได้ภายในปี 2565 : ChangeForGood

(Visited 220 times, 1 visits today)