โครงการจัดการความรู้ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

– เวลา 09.00 น. นางสาววิไลวรรณ  แสนสร้อย พัฒนาการอำเภอนาคู และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการจัดการความรู้ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบบ้านนากระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 15 คน ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านนากระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 13 times, 1 visits today)