การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

– เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู นำโดย นางสาววิไลวรรณ  แสนสร้อย พัฒนาการอำเภอนาคู และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อำเภอนาคู จำนวน 29 หมู่บ้าน โดยกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 18 times, 1 visits today)