ประชุมวางแผนงานโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล”

ประชุมวางแผนงานโคกหนองนาโมเดล รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้เกษตรกร และการวางแผนนัดนัดวันลงพื้นที่ของนักพัฒนาตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลนาคู ตำบลบ่อแก้ว ตำบลสายนาวัง ตำบลภูแล่นช้าง และตำบลโนนนาจาร โดยมีท่านนายอำเภอนาคู นายพิรุณโรจน์  นาคดนตรี เป็นประธานในที่ประชุม และพร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการ และหารือเกี่ยวกับการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างงานขุด เพื่อดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

 

 

ประชุม ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564

(Visited 35 times, 1 visits today)