สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน/ผู้แทน และผู้เข้าประกวดการแต่งกายแฟนซี ร่วมรับรางวัลการประกวดการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” และประกวดการแต่งกายแฟนซี “ด้วยผัก รักษ์โลก Style Modern” ในงานโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู พร้อ [...]

อ่านต่อ

นายอำเภอนาคู พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอนาคู ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนาคู ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู ร่วมรับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนดีเด่นและเดินแฟชั่นผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ในงานโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอน [...]

อ่านต่อ

สพอ.นาคู พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP อำเภอนาคู ร่วมแสดงนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอนาคู ในการจัดงานโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู พร้อ [...]

อ่านต่อ

จัดเตรียมนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนาคู ในการจัดงานโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู พร้อ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมการคัดเลือกสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอนาคูลงพื้นที่เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 4 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ