ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปัตพงค์ อ่อนโพธา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาคู

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน