ข่าวประชาสัมพันธ์

นางไพเราะ ขวัญอ่อน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนครไทย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน