ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจริยา สมวันดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนครไทยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน