อบรมทำเว็บไซต์

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พัฒนาการอำเภอนครหลวง มอบหมายให้นายกันตินันท์  นับแสง พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานเว็บไซต์อำเภอนครหลวง เข้าอบรมการจัดทำเว็บไซต์อำเภอ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุุมชนอำเภอนครหลวง

เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 41 times, 1 visits today)