สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ์

พัฒนาการอำเภอนครหลวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน