ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปริยานุช สาริกา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนครหลวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน