สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางเบญจมาศ ทองทวี

รักษาราชการเเทนพัฒนาการอำเภอนครหลวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน