พช.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับการติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

พช.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับการติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
เวลา 11.30 น.

นางชินีนาถ ยังช่วย พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับการติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จาก นางดวงธมล สวัสดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางสาวนุชนาถ ยอดแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงาน และร่วมแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งสาธิตการติดตั้งโปรแกรม eBMN ลงใน PC มีการให้ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม และตอบข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรม แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สามารถดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ได้อย่างราบรื่นและสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ต่อไป
#การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
#จปฐ
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)