พช.นาแก ร่วมกับองค์กรสตรีพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพองค์กรสตรี การทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

พช.นาแก ร่วมกับองค์กรสตรีพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพองค์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ร่วมกับองค์กรสตรีพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพองค์กรสตรี การทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

พช.นาแก ร่วมกับองค์กรสตรีพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพองค์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ขับเคลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล พื้นที่ตำบลคำพี้

พช.นาแก ขับเคลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ตำบลก้านเหลือง

พช.นาแก ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัด [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอนาแก ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต

อำเภอนาแก ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี [...]
อ่านเพิ่มเติม