นางสาวงามตา ยืนยง

พัฒนาการอำเภอนาแก

นายสมิง วงค์หลวงอุด

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพิมานและพุ่มแก

นายวรพจน์ ตงศิริ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองบ่อ คำพี้ และก้านเหลือง

นางสาวกันยนา ตงศิริ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองสังข์ นาคู่ และบ้านแก้ง

นางศรัณยา ผลอ้อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาแกและสีชมพู

นายสุกฤษฏิ์วิชญ์ ธวัชวิเชียร

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพระซองและนาเลียง

นางสาวเกศิณี พ่ออามาตย์

เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 283 times, 1 visits today)