นางสาวงามตา ยืนยง

พัฒนาการอำเภอนาแก

นายสมิง วงค์หลวงอุด

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพิมานและพุ่มแก

นางสาวสุพรรณี คำเพชร

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองบ่อ คำพี้ และก้านเหลือง

นางสาวกันยนา ตงศิริ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองสังข์ นาคู่ และบ้านแก้ง

นางสาวศรัณยา ศรีโสดา

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาแกและสีชมพู

นายสุกฤษฏิ์วิชญ์ ธวัชวิเชียร

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพระซองและนาเลียง

นางสาวอัญชลี วงค์ศรีชา

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาแก

(Visited 541 times, 1 visits today)