นครพนม รับการประเมินหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

นครพนม รับการประเมินหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

** จังหวัดนครพนม โดยบ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รับการประเมินหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการประกวดฯ จากจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ และเป็นการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ เช่น การดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และการดำเนินงานตามแนวทางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยนายเสด็จ วงค์แสนไชย ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำเสนอข้อมูลหมู่บ้าน ซึ่งบ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีน้ำก่ำเปรียบเสมือน “เส้นเลือดใหญ่ของหมู่บ้าน” และชาวบ้านยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชาวบ้านสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น เป็นแก่นของรากฐานของครอบครัวและการสร้างงานสร้างรายได้ผ่านการสืบสานรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ไม้มงคล 9 ชนิด ที่หาได้จากลุ่มน้ำก่ำ

ทั้งนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้แทนนายอำเภอนาแก พัฒนาการอำเภอนาแกพร้อมทีมงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานพร้อมทีมงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานท่าพร้อมคณะอาจารย์ นักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพิมาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและให้ข้อมูลการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ

(Visited 12 times, 1 visits today)