พช.นาแก จัดทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.นาแก จัดทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก พร้อมด้วยนางสาวศรัณยา ศรีโสดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยิมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำสัญญาเงินกู้และการบริหารการดำเนินงานของกลุ่ม พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 6 กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน 840,000 บาท

นาแก รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

(Visited 5 times, 1 visits today)