📰พช.นาแก ขับเคลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล พื้นที่ตำบลก้านเหลือง📰

📰พช.นาแก ขับเคลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล พื้นที่ตำบลก้านเหลือง📰

📍วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

🍀นางสาวงามตา ยืนยง มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี คำเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลก้านเหลือง) ลงพื้นที่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล พื้นที่ตำบลก้านเหลือง เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้แผนพัฒนาตำบลเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชน และมีแผนพัฒนาตำบลที่สะท้อนปัญหาประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

🌺นาแก รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565🌺 <>

(Visited 5 times, 1 visits today)