📣พช.นาแก ขับเคลื่อนการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า และพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืน

📣พช.นาแก ขับเคลื่อนการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า และพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืน

⏰วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ 2 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

🌈นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และติดตามความก้าวหน้าการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบในการผลิตผ้า/แปรรูปผ้า ซึ่งได้แนะนำการใช้สีธรรมชาติจากสมุนไพรและไม้มงคลมาใช้ผลิตและแปรรูปผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่า และการประยุกต์ลายผ้าพระราชทานมาแทรกในลายผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามยิ่งขึ้นโดยยังคงอัตลักษณ์ลวดลายผ้าโบราณของหนองสังข์ไว้

🍁 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ 2 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก เป็นกลุ่มที่มีการทอผ้าพื้นเมือง รูปแบบผ้าพื้น ผ้ายกดอก ผ้าขิด และผ้ามัดหมี่ โดยได้มีการนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบ ในการนำมาผลิตผ้าภายในกลุ่ม ทำให้กลุ่มมีรายได้จากการจำหน่าย จำนวน 15,000-35,000 บาท/เดือน ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกร ทรงใส่พระทัยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในการนำลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พัฒนา ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น อันเป็นการสร้างสรรค์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน เสมือนได้ต่อลมหายใจให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน สามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

❣️นาแก รักกัน❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 11 times, 1 visits today)