“พช.นาแก ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว พื้นที่ตำบลบ้านแก้ง”

@นาแก…แลสง่า : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

“พช.นาแก ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว พื้นที่ตำบลบ้านแก้ง”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บ้านท่าศิลารมย์ หมู่ 10 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

📣📣นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก มอบหมายนางสาวกันยนา ตงศิริ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านแก้ง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝ่าวิกฤต Covid -19 บ้านครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือนร้อยตำรวจเอกคะนอง เพิงสงเคราะ บ้านท่าศิลารมย์ หมู่ 10 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก โดยพบว่าพืชผักสวนครัวที่ครัวเรือนฯ ได้ดำเนินการปลูกในห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เจริญเติบโตตามห้วงอายุเจริญเติบโต มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด เกิน 5 ชนิด โดยถูกใช้นำมาบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ให้กับคนในชุมชน และนอกชุมชนสำหรับขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

😊นาแกรักกัน😄…

(Visited 18 times, 1 visits today)