สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม

นางสาวงามตา ยืนยง

พัฒนาการอำเภอนาแก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good