🏘 หม่องนี่…นาแห้ว ก๋อ ⏰ 7 มกราคม 2564 📢 บูรณาการกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล”

🏘 หม่องนี่…นาแห้ว ก๋อ
⏰ 7 มกราคม 2564
📢 บูรณาการกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล”
📢 นายสุรศักดิ์ มัชฌิมา รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และลูกจ้างเหมาบริการฯ โคกหนองนา ดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ โดยการจัดทำแผนที่แปลงครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ ในการนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือ และจัดทำแผนที่ให้กับพัฒนาชุมชนในครั้งนี้
📍📍 ณ สำนักงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
🍁 Change for Good // Community Development Department
📷 ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.นาแห้ว จังหวัดเลย

(Visited 8 times, 1 visits today)