🙏🏽🙏🏽พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 💢 วันที่​ 5 เมษายน 2564 ## เวลา 12.00 น. นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ภูมิภักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายสมพงษ์ ปะนะภูเต นายช่างโยธา ชำนาญงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นติดตามความคืบหน้าการขุดโครงการ โคก หนอง นา พช. การขุดแปลงนานายโสภา พงษ์หนองพอก บ้านเหล่าจั่น หมู่ีที่ 13 ต.ดงดวน เลือกแบบ 1:1 3 ไร่ งบเงินกู้ การขุดดำเนินการแล้วประมาณ 40 % พช.นาดูน ลง ตรวจแปลง โคก หนอง นา พช.