เตรียมความพร้อมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว โครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล