โครงสร้างบุคคลากร

นางจิรานันท์ ราวินิต

พัฒนาการอำเภอนาดูน

วิศวกร รองอำนวยการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

ประณีต วิริศมาหรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะเคียนทอง

โปรแกรมเมอร์ อัจฉริยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เมืองทิพย์ นครศรีชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

พิมพ์จิต เลเซอร์เจ็ท

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 476 times, 1 visits today)