สพอ.นาดูน ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร

เข้าชม 21 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽 พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่​ ๑๘ พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 น
นางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนาอำเภอนาดูน ลงพื้นที่  ติดตาม สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์บ้านโกทา หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  ๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพร และกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 4  ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
******************************
ภาพข่าว /รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
# UNFAO
# CDD
# SEPtoSDGs
# SDGforAll@Kmitl
# กรมการพัฒนาชุมชน #vklkry<ok

(Visited 21 times, 1 visits today)