ิติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหนองโนใต้ ม.7 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

เข้าชม 93 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽🙏🏽พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สพอ.นาดูน จ.มหาสารคาม
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ออกติดตามการส่งใช้คืนเงินยืม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหนองโนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลนาดูน สัญญาครบกำหนดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สมาชิกยืมเงิน จำนวน 29 ราย เป็นเงิน 290,000 บาท ส่งใช้คืนตามกำหนด 26 ราย เป็นเงิน 265,000 บาท คงเหลือสมาชิกที่ยังไม่ส่งคืนเงินยืม จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 25,000 บาท โดยได้สอบถามปัญหาของสมาชิกแต่ละรายและความพร้อมในการส่งใช้คืนเงินยืม ซึ่งสมาชิกทั้ง 3 ราย แจ้งความประสงค์ส่งใช้คืนเงินยืมครบจำนวน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการโครงการ กข.คจ. เป็นพยาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองโนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 93 times, 1 visits today)