ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม 31 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽🙏🏽พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สพอ.นาดูน จ.มหาสารคาม
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน มอบหมายให้
นางสาวรัตนาวรรณ คำสะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
และนางสาวปิยะรัตน์ ดงอุทิศ อาสาพัฒนา
ออกติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ ให้คณะกรรมการและสมาชิกทราบ
โดยมีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 43 ราย เป็นเงิน 273,400 บาท เงินฝากในบัญชี 22,038.20 บาท
ณ บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 31 times, 1 visits today)